Loading…

Relacje Inwestorskie

Relacje Inwestorskie

Działając na podstawie art. 399 § 1 ksh, zarząd VOICEFINDER SA z siedzibą w Krakowie, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000573584, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie na dzień 16 kwietnia 2018 roku, na godz. 9:00, w Kancelarii Notarialnej Magdaleny Malik w Krakowie, ul. Grzegórzecka 76/3.

Porządek obrad:

1.Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

2.Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

3. Wybór Komisji Skrutacyjnej.

4.Przyjęcie porządku obrad.

5.Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku 2016.

6.Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2016.

7.Przedstawienie sprawozdania finansowego oraz opinii biegłego rewidenta.

8.Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok 2016.

9.Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku Spółki za rok 2016.

10.Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku 2016.

11.Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku 2016.

12.Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w roku 2016.

13.Podjęcie uchwał w sprawie odwołania Przewodniczącego oraz członków Rady Nadzorczej Spółki.

14.Podjęcie uchwał w przedmiocie wyboru Przewodniczącego oraz członków Rady Nadzorczej Spółki.

15.Wolne głosy i wnioski.

16.Zamknięcie obrad.

Wróć na początek